beca16

S’han publicat en el BOP les bases per la concessió de dues beques de formació en restauració i una beca de formació en museografia.

Butlletí Oficial de la Província d’Alacant: No 102 del 30 de maig de 2016. Edicte 5980.

Extracte BOP:

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2016/05/30_102/2016_005980.pdf

Text complet de la convocatòria Base de Dades Nacional de Subvencions:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/307431

El termini de presentació finalitza el 20 de juny de 2016.

Pin It on Pinterest

Share This